Advertisement
loading...
Advertisement

ร่วมแสดงความคิดเห็น :

Advertisement

Description :
1.วัตถุประสงค์การประกวด

1.1 เเพื่อคัดเลือกสตรีไทยที่มีความสวยงาม ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง "นางสาวไทย ประจำปีพุทธศักราช 2555"
1.2 เพื่อเชิดชูเกียรติและรณรงค์บทบาทสตรีไทยเผยแพร่สู่สาธารณชน
1.3 เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง “ ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ” ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ทั้งภายในและต่างประเทศ
1.4 เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง "ทูตหอการค้าไทย" ให้กับหอการค้าไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการค้าและการลงทุนให้กับประเทศไทยทั้งภายในและต่างประเทศ
1.5 เพื่อเป็นตัวแทนสตรีไทยในการปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

2.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

2.1 ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ณ.วันที่เปิดรับใบสมัคร (ต้องเกิดก่อน 12 กรกฏาคม พ.ศ.2537) และไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2555 (ต้องเกิดหลัง 8 สิงหาคม พ.ศ. 2529)
2.3 เป็นเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
2.4 ต้องเป็นโสด ไม่เคยสมรสทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย ไม่เคยประกอบพิธีการมงคลสมรส, งานเลี้ยงฉลองสมรส, งานมงคลสมรสจดทะเบียนสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา รวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์ หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
2.5 มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้อง อ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาไทย ได้
2.6 ต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิ การถ่ายหรือบันทึกภาพที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
2.7 เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ,โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เกี่ยวกับความงาม

3.หลักฐานการสมัครเข้าประกวด

3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ถ้ากำลังศึกษาอยู่) จำนวน 1 ชุด
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.3 สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3.4 รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดทางการ) ไม่เกิน 3 เดือน
3.5 รูปถ่ายสี เต็มตัว ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
3.6 รูปถ่ายสี ครึ่งตัว ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
3.7 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง


4.การสมัครเข้าประกวด

4.1 การแสดงความจำนงเพื่อขอสมัครเข้าประกวดนางสาวไทย 2555 จะต้องกรอกข้อความในใบสมัครของกองประกวดให้ละเอียดพร้อมด้วย
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยสามารถ download ใบสมัครได้ที่http://www.mcot.net/missthailand
4.2 การรับใบสมัครเข้าประกวดกระทำได้ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
4.2.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.mcot.net/missthailand
4.2.2 ติดต่อสอบถามได้ที่ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง 10310 โทรศัพท์ 0-2201-6393 โทรสาร 0-2245-1435 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.
4.3 ระยะเวลายื่นใบสมัคร
4.3.1 ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันที่ 12-15 กรกฏาคม 2555
4.4 สถานที่ยื่นใบสมัครและการยื่นใบสมัคร
4.4.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยสมัครที่ ชั้น7 เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร เวลา11.00-20.00น. ก่อนหรือภายในวันสิ้นสุดการยื่นใบสมัครตามที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการกองประกวดจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ได้รับใน
วันสิ้นสุดการยื่นใบสมัครเท่านั้น

5.การแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกใบสมัคร

คณะกรรมการกองประกวดนางสาวไทย จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครจากเอกสารประกอบและคุณสมบัติที่ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของ กองประกวดนางสาวไทยในเบื้องต้น และ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกใบสมัครให้กับผู้สมัคร เพื่อทำการนัดหมายเข้าร่วมประกวดรอบคัดเลือก หลังจากวันสิ้นสุดการยื่นใบสมัคร

การประกวดรอบคัดเลือกต่างๆดังนี้

คัดเลือกผู้เข้าประกวดทั้งหมด เหลือ 124 คน วันที่ 16 กรกฏาคม 2555
คัดเลือกผู้เข้าประกวด 124 คน เหลือ 40 คน วันที่ 17 กรกฏาคม 2555
คัดเลือกผู้เข้าประกวด 40 คน เหลือ 18 คน วันที่ 18 กรกฏาคม 2555

6.เงื่อนไขผู้ผ่านการประกวดรอบคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดนางสาวไทย ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และสัญญา ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นทุกประการ และจะต้องไม่มีการไปทำสัญญากับคู่สัญญาอื่นหลังเข้ารอบ และหรือห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับการแสดง ละคร ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ การถ่ายแบบ การเดินแบบ การแสดงตนการประกวดอื่นๆ ตลอดจนการสวมใส่ชุดว่ายน้ำต่อสาธารณชน เว้นแต่ผู้เข้ารอบการประกวดและหรือผู้ได้รับตำแหน่ง ได้รับอนุญาตจาก สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นลายลักษณ์อักษรหรือจนกว่าการประกวดเสร็จสิ้น และผู้เข้ารอบการประกวดไม่ได้รับตำแหน่งใดๆ ตามสัญญาการประกวด

สำหรับผู้ผ่านการประกวดรอบคัดเลือกที่มีผู้สนับสนุนส่งเข้าประกวดนั้น ทางกองประกวดจะไม่อนุญาตให้ใส่สายสะพายชื่อ และสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของสปอนเซอร์ผู้ส่งเข้าประกวด แต่จะมีการประกาศชื่อผลิตภัณฑ์ให้ 1 ครั้งบนเวทีการประกวดรอบสื่อมวลชน

ผู้ผ่านการประกวดรอบคัดเลือกต้องลงนามยอมรับตามเงื่อนไขของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช 2555 อีกครั้งหนึ่ง

7.การแสดงตัวในรอบคัดเลือก

ผู้สมัครที่ได้รับการแจ้งผล จะต้องมาพบและแสดงตัวต่อคณะกรรมการ เพื่อทำการคัดเลือกและจะต้องนำ “บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง” มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
การประกวดรอบคัดเลือกจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยและการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป ความรู้รอบตัว สถานการณ์ปัจจุบันและความรู้ด้านวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวของไทย

8.ที่พักและอาหารว่างการประกวด

ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องเข้าพักยังสถานที่ ที่กองประกวดจัดเตรียมไว้ให้โดยเข้าพักในวันและเวลาที่กองประกวดกำหนดให้ รวมทั้งการเดินทางไปทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆด้วย
กองประกวดไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง พี่เลี้ยง ผู้ติดตามหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกวด เข้าไปในบริเวณห้องพัก และหรือพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกองประกวดโดยเด็ดขาด
ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายของเครื่องดื่ม, อาหาร, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ นอกเหนือจากที่กองประกวดจัดหาไว้ให้
ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น รองเท้าส้นสูง, รองเท้าผ้าใบ, เสื้อผ้ากระโปรงสวยงาม ชุดลำลองสำรองไว้ 3–4 ชุด สำหรับสวมใส่ในช่วงฝึกซ้อมหรือกิจกรรมอื่นๆ ในระหว่าง วันที่ 12 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2555

กองประกวดไม่อนุญาตให้นำสิ่งของมีค่าติดตัวระหว่างช่วงเก็บตัวและการประกวด หากเกิดการสูญหาย กองประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

9.การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าประกวดจะต้องทำการฝึกซ้อม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดกำหนดไว้โดยพร้อมเพรียงกันจนเสร็จสิ้นการประกวด และในระหว่างการประกวดหรือการร่วมกิจกรรมใดๆ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท

10.การแต่งกายในการประกวด

• ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดทำกิจกรรม และชุดต่างๆ ตามที่กองประกวดกำหนดและจัดหาให้ใส่ในช่วงเวลาเก็บตัวระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2555

11.การเสริมสวย

• การเสริมสวยใบหน้าและการแต่งทรงผม อนุญาตให้กระทำได้ตามความเหมาะสม การเสริมสวยใบหน้าและทรงผม ทางกองประกวด ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญให้ โดยไม่คิดมูลค่า โดยผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเสริมสวยโดยผู้เชี่ยวชาญที่กองประกวดกำหนดไว้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้พี่เลี้ยงหรือช่างเสริมสวย ที่ไม่ใช่กองประกวดเข้าไปในบริเวณห้องพักหรือหลังเวทีโดยเด็ดขาด

12.การตัดสิน

• การตัดสินการประกวดทั้งในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ และการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุดด้วย

13.การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ได้รับตำแหน่ง

ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทย รองนางสาวไทยและตำแหน่งอื่นๆมีความผูกพันกับกองดูแลนางสาวไทย นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง ไปจนถึงวันส่งมอบตำแหน่งในปีต่อไป

นางสาวไทย รองนางสาวไทยและตำแหน่งอื่นๆ เมื่อได้รับตำแหน่งแล้วจะต้องยกเลิกสัญญาหรือภาระผูกพันกับบุคคล บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานใด ที่เกี่ยวกับการแสดงละคร ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์การถ่ายแบบ การเดินแบบ การแสดงตนฯลฯ ที่ได้กระทำไว้ก่อนการเข้าประกวด

นางสาวไทย ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ทั้งภายในและต่างประเทศ

นางสาวไทย ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ "ทูตหอการค้าไทย" ให้กับหอการค้าไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์
ด้านการค้าและการลงทุนให้กับประเทศไทยทั้งภายในและต่างประเทศ

นางสาวไทย รองนางสาวไทยและตำแหน่งอื่นๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานอันเป็นสาธารณกุศลหรืออื่นๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกองประกวด ทุกครั้ง

นางสาวไทย รองนางสาวไทยและตำแหน่งอื่นๆ ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กองประกวดนางสาวไทย ได้ทำกับผู้สนับสนุนการประกวด

ในระหว่างการดำรงตำแหน่งนางสาวไทย รองนางสาวไทยและตำแหน่งอื่นๆ จะต้องพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร หากประสงค์จะพักอาศัยนอก กรุงเทพมหานคร จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กองดูแลนางสาวไทยก่อน ซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเสมอ

14.สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ได้รับตำแหน่ง

การกระทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ในการออกแสดงตน การถ่ายแบบ โฆษณาประชาสัมพันธ์การแสดงภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ ฯลฯ ของนางสาวไทย และรองนางสาวไทย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองดูแลนางสาวไทย โดยในระหว่างดำรงตำแหน่ง ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการกระทำ ดังกล่าวถือเป็นสิทธิ์ของกองดูแลนางสาวไทย ซึ่งกองประกวดจะจัดมอบให้ตามความเหมาะสมต่อไป

15.การพ้นจากตำแหน่ง

นางสาวไทย รองนางสาวไทยและตำแหน่งอื่นๆ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
มีผู้ได้รับตำแหน่งสืบแทน
เสียชีวิต
ลาออก
สมรส
มีครรภ์หรือให้กำเนิดบุตร
คณะกรรมการซึ่งกองประกวดแต่งตั้งเห็นสมควรให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกองประกวดจัดให้ได้
มีอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม
กระทำการอันขาดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความเชื่อถือในตำแหน่ง
เหตุอื่น ๆ


ที่มา http://www.youtube.com/user/MrWatchLakorn

Tags :

เว็บไซต์นี้นำลิงค์มาจากเว็บ YouTube (ผู้ให้บริการอัพโหลดไฟล์) เท่านั้น ทางเว็บไซต์ไม่ได้เป็นผู้อัด/ทำสำเนา/อัพโหลดคลิป หรือจัดเก็บไฟล์ดังกล่าวไว้ และเว็บไซตไม่ได้จัดทำเพื่อการค้า โปรดทราบว่าทางผู้ดูแลเว็บไซต์เพียงไปพบลิงค์ และนำมารวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคลิปต่างๆได้โดยง่าย หากท่านพบวีดิโอที่ละเมิดลิขสิทธิ์ให้แจ้งได้ที่ watchlakorn01[แอด]hotmail.co.th ทางเรายินดีให้ความร่วมมือลบวีดิโอดังกล่าวให้โดยเร็ว

WTC V.5.2.7 Power By WatchLakorn.in [ © 2010 WatchLakorn.in All Rights Reserved.]
[ ใช้เวลาในการสร้างหน้าเพจ 0.05 วินาที.] [ 2 queries used ]
Bot Online 57 ตัว | ดูซีรีย์ย้อนหลัง | ดูละครทีวี | ดูละครย้อนหลัง
Watch Lakorn RSS google plus